Förbundsarenans höstmöte

03 November 2020 kl. 13.00–13.10

Förbundsarenans styrelse sammankallar medlemmarna till höstmöte tisdagen den 3 november 2020 kl. 13.00. Mötet hålls i Evy Björkman-rummet i SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors, men det är också möjligt att delta på distans. På grund av epidemiläget uppmuntras mötesdeltagarna att delta på distans.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden (§9), fastställande av omröstnings- och valordning, medlemsavgiftsreformen samt eventuella ansökningar om medlemskap. Notera att vårmötet 2020 fattade beslut om en stadgeändring som innebär en övergång från personliga suppleanter till allmänna suppleanter från och med år 2021.

Möteshandlingarna sänds per e-post till medlemsorganisationerna en dryg vecka före mötet. Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse två befullmäktigade representanter som har en röst var. Samverkande medlemmar har yttranderätt men inte rösträtt på föreningens möten. Fullmakter skickas in på förhand till mari.pennanen@forbundsarenan.fi.

Anmälningar till höstmötet görs här senast den 27 oktober. Till dem som deltar på distans kommer en länk och noggrannare information per epost innan mötet.

Valberedningsutskottet uppmuntrar medlemsorganisationerna att föreslå kandidater till styrelsen och önskar nomineringar senast den 7 oktober via detta formulär. Utskottet gör ett förslag, som skickas till medlemmarna före mötet. Det slutliga valet sker på höstmötet.

Välkomna med på höstmöte!Plats
På distans via Zoom och i Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi