Förbundsarenan hette Svenska studieförbundet

Höstmötet 2019 fattade beslut om att byta namn till Förbundsarenan. Det nya namnet, dvs. stadgeändringen, godkändes av Föreningsregistret 8 januari 2020.

Svenska studieförbundet - en kort historik

 • Svenska studieförbundet grundades i sin första form redan 1919, då SFV tillsatte Svenska föreläsningsbyrån, en byrå med ambitionen att höja bildningsnivån bland befolkningen. Byrån ordnande bland annat allmännyttiga serieföreläsningar och understödde olika slags studiecirklar.
 • 1950 byttes namnet till Svenska föreläsnings- och studiecirkelbyrån, och byrån upprätthölls av en förening i vilken Svenska Folkskolans Vänner var medlem i.
 • 1961 förnyades stadgarna och föreningens namn ändrades till Svenska studieförbundet. SSF:s syfte var att leda och främja studiecirkel- och föreläsningsverksamheten och att fördela och förvalta de beviljade statsanslagen.
 • 1970 stiftades en ny lag om studiecentraler och 1975 en ny lag om studieförbundets verksamhetsområde genom vilken de finlandssvenska bildningsarbetet fick ett större statsbidrag än tidigare. I och med den nya lagen ändrades Svenska Studieförbundet till en studiecentral, Studiecentralen Svenska Studieförbundet. Studiecentralen samorganiserade olika organisationers kurser.
 • Svenska Studieförbundets studiecentralsverksamhet flyttades helt över till SFV i årsskiftet 1977-1978, på grund av att staten krävde att upprätthållare av studiecentraler måste ha en bredare ekonomiska bas än vad Studieförbundet hade.
 • Svenska studieförbundet fortsatte som en självständig förening och fick delta i verksamheten genom att utse representanter till Studiecentralens direktion.
 • I praktiken samarbetade Svenska studieförbundet och SFV så att studiecentralens rektor också fungerade som förbundssekreterare i Svenska studieförbundet.
 • Sedan mitten av 1990-talet höll också Studiecentralens direktionen och Studieförbundets styrelse gemensamma möten. Dessutom handhade SFV Studieförbundets ekonomi. Svenska studieförbundets främsta uppgift var att fungera som en kontaktlänk mellan de finlandssvenska organisationerna och studiecentralen.
 • På grund av en organisationsförändring i SFV och på grund av att allmänheten inte riktigt förstod skillnaden mellan Svenska studieförbundet, Svenska studiecentralen och Svenska folkskolans vänner, bestämde man sig år 2014 för att skilja på Svenska Studieförbundet och SFV.
 • Studiecentralen ändrade namn och blev SFV Bildning, som oförändrat fortsatte med att fördela statsbidrag till olika organisationers kurser och studiecirklar, samt ge övrig service.
 • Efter separationen arbetade Svenska studieförbundets styrelse fram en ny strategi för förbundet, ansökte om ekonomiskt bidrag från SFV och kunde sedan med beviljat stöd börja bygga upp egen verksamhet med en anställd verksamhetsledare.
 • SSF:s huvuduppgift är enligt stadgarna att "... främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden."
 • Antal medlemsförbund har växt stadigt, från sju år 1961 till 50 på 1990-talet, till 58 i nuläget (våren 2018).

Text: Laura Oksanen, praktikant på Svenska studieförbundet

Källor

Kunskapens knytkalas – Finlandssvensk studieverksamhet under 80 år. Björn Wallén (red.).

Tanke och gärning - SFV 1882-1982. Gösta Cavonius.

Svenska studieförbundet - i medborgarsamhällets mitt eller marginal? Björn Wallén. Artikel publicerad i Skolhistoriskt arkiv 36 och i Svenska studieförbundets webbtidning Förbundsrummet.

Uppgifterna har även granskats av Stefan Andersson, f.d. ekonomichef vid Svenska Studiecentralen