Människor vill donera

01.12.2022 kl. 08:45
ARTIKEL. Trenden är tydlig - människor i Finland donerar gärna till organisationer i civilsamhället. Seminariet Fundraisingens möjligheter gav ett smakprov på medelsanskaffningens potential för sektorn.

Text: Robert Nilsson
Foto: Julia Hemgård

- Över hälften av alla finländare donerar årligen pengar till aktörer i civilsamhället. Var fjärde finländare donerar regelbundet till en eller flera organisationer. Uppskattningsvis doneras det 200 miljoner euro årligen till organisationer i Finland, säger Pia Tornikoski, generalsekreterare på VaLa.

VaLa är förkortningen för orgnisationen Vastuulinen Lahjoittamiinen, Ansvarsfullt donerande. Pia inledde seminariet Fundraisingens möjligheter som arrangerades för att ge aktörer från förbund och organisationer en inblick i vilka möjligheter det finns kring fundraising.

- Det är mer aktuellt nu än någonsin tidigare för organisationer i tredje sektorn att bygga upp en egen fundraising, säger Pia Tornikoski.

Det är i dagsläget mer aktuellt än någonsin för aktörer i tredje sektorn att fundera kring att starta upp egna fundraisingstrukturer, bland annat för att bli mindre känsliga för eventuella sänkningar av såväl stats- som fondunderstöd.

För många aktörer är det ändå en utmaning. Det krävs resurser. Av den anledningen har VaLa presenterat ett antal förslag till hur tredje sektorn skulle kunna få hjälp och stöd med dessa processer. Punkterna presenterades i en rapport som publicerades i oktober 2022.

Några av åtgärdsförslagen från rapporten:

 • En momsbefrielse/momskompensation för organisationer då de köper in tjänster som har att göra med fundraising.
 • Det ses som särskilt viktigt att arbeta för en utökad möjlighet för företag och privatpersoner att kunna göra skatteavdrag för penningdonationer för att på så vis främja viljan att donera.
 • Fortsatta satsningar på utbildning för fundraisers samt investeringsstöd för organisationer som står i begrepp att satsa på en egen fundraisingverksamhet.

Det är också helt klart att människor i Finland är villiga att donera medel till tredje sektorn. Denna trend har inte bara hållit i sig utan ökat under senare år.

Hur borde då en organisation som faktiskt vill dra igång en egen fundraisingstruktur tänka? Var börjar arbetet?

- För det första behöver ni ha klara, tydliga mål  säger Johan Wennström, vd vid konsultfirman Brakeley Nordic och presenterar tre mål som organisationer borde klart definierade då de önskar bygga upp en fundraisingstruktur:

 • Kommunikationsmål
 • Relationsmål
 • Fundraisingmål

Kommunikationsmålen handlar om vikten av att se fundraising som mer än ”bara” pengar in. Fundraising är också ett sätt att profilera den egna organisationen och dess kompetens. Relationsmålen, eller som Johan uttryckte det, ”friendraising” handlar om att stärka den egna organisationens relationer till de potentiella givarna.

Fundraisingmålen handlar konkret om hur mycket pengar som organisationen behöver och bedömer sig kunna samla in. Då dessa mål satts går arbetet för organisationen över till att själva insamlandet av medel. Det är nu som det blir dags att titta på framgångsfaktorer för fundraising.

Johan presenterade fem framgångsfaktorer:

 • Programförklaring (Case for Support)
 • Ändamål (specifika initiativ)
 • Möjliga givare
 • Externt ledarskap
 • Intern beredskap

Det är genom programförklaringen som en organisation ger människor en tydlig möjlighet att förstå varför de behöver donationer. Därefter handlar det om att definiera ändamålet/ändamålen med en insamling. Till vad samlas det in pengar?

De möjliga givarna är fundraisingens stora research område. Det handlar om arbetet med att identifiera potentiella givare och utifrån detta skapa sig en bild av hur dessa ska aktiveras och kontaktas.

Det externa ledarskapet är att se som en resurs för en organisation som vill starta egen fundraising. Det skulle, exempelvis, kunna vara att knyta ett antal personer med breda nätverk till organisationen för att på så vis nå en större grupp människor. Dessa nätverk har även som syfte att fungera som ”dörröppnare” för en organisation som söker donationer.

Avslutningsvis talade Johan om vikten av att det egna interna ledarskapet har en avgörande roll för om fundraising ska lyckas eller inte. Det vill säga att det är viktigt att den egna styrelsen och ledningen tror på satsningen för att det ska lyckats och genom denna tilltro byggs det upp en form av intern beredskap.

 Läs Pia Tornikoskis presentation här.

 Läs Johan Wennströms presentation här.

Seminariet Fundraisingens möjligheter ordnades i november i samarbete med Svenska folkskolans vänner och samlade närmare fyrtio personer med intresse att fundera vidare på egna möjligheter att jobba kring fundraising.