Företagssponsring – hur kan en organisation attrahera sponsorer?

11.09.2023 kl. 09:25
ARTIKEL. Sponsring har stor potential för finlandssvenska förbund. Vi tipsar kring hur förbund kan få till samarbeten med företag.

Text: Robert Nilsson
Foto: Joanna Lindén-Montes

Inom ramen för projektet Finansieringskällor för förbunden ordnades denna höst en sparringgrupp om företagssponsring. Inom sparringgruppen betonades det särskilt att sponsring kan ske på flera nivåer.

Sponsring kan vara aktuellt till exempel för ett förbund som ska ordna evenemang. Ett företag vara med och uppbära en kostnad eller delkostnad för själva evenemanget, till exempel så att företaget står för en del av en lokalkostnad.

Det blir också vanligare att företag ägnar sig åt sponsring som karaktäriseras av att de bidrar med kunskap, till exempel gällande webbdesign och marknadsföring. Även detta är sådant som kan vara intressant då evenemang ordnas. Just den här sistnämnda delen, som handlar om ett utbyte av tjänster och kunskap, kan hjälpa en organisation att hålla kostnader nere.

Fundera kring vad företaget faktiskt får ut av själva samarbetet.

Genom att tänka brett kring olika typer av samarbetsmodeller med företag kan förbund och organisationer optimera sina möjligheter till framgångar då det gäller sponsring. Sponsring är, och har alltid varit, attraktivt för näringslivet.

Hur kan organisationer jobba med företagssponsring?

En viktig del då sparringgruppen planerades var att ge deltagarna möjligheten att prova på och göra egna fiktiva sponsoransökningar. Johan Finnberg från Buster Boats och Joakim Frimodig från CapMan fungerande som externa experter i sparringgruppen och gav deltagarna värdefulla synpunkter kring sponsoransökningar ur ett företags perspektiv.

- Företag kontaktas ofta och av många organisationer och därför är det viktigt att fundera hur ni sticker ur mängden i samband med att ni tar kontakt, säger Johan Finnberg.

- Det är också viktigt att ni noga funderat vad vi som företag faktiskt får ut av själva samarbetet, säger Joakim Frimodig.

Tips för en bra sponsoransökan

Johan och Joakim har ett antal tips kring en bra sponsoransökan:

  • Läs på. Det gäller att vara väl förberedd och påläst om företaget ni närmar er. Vilka varumärken representerar företaget? Var finns företaget geografiskt?
  • Konkreta förslag för företaget att ta ställning till. Se till att det finns konkreta (och gärna flera) förslag för mottagaren att ta ställning till då ni presenterar er idé. Ju tydligare detta är paketerat desto bättre.
  • Börja med ”sales pitchen”. Om ni kontaktar ett företag per e-post så inled gärna med att direkt komma till själva saken. Förklara vad ni söker samarbete till, varför och vilken som är er målgrupp. Det är också ett stort plus om det då finns en koppling mellan er målgrupp och företaget.
  • Undvik att skicka stora filer. Stora bilagor har en tendens att fastna i olika mailfilter. Det ni skickar och bifogar ska vara komprimerat och koncist.
  • Visa vad ni vill. Om ni har tillgång till visuellt material så använd det.

Träffarna gav resultat

Utvärderingen av sparringgruppen visade att deltagarna uansåg att de fått bättre förståelse kring sponsring. I utvärderingen lyftes bland annat fram att sparringgruppen gav en insikt i vilken styrka det fanns i att dela erfarenheter organisationer emellan.

Under träffarna testade deltagarna olika sätt att närma sig potentiella sponsorer. Ddeltagarna fick öva med de externa experterna och de testade att via e-post, visuella presentationer och muntlig framställning försöka få sponsring. Detta sätt att öva visade sig enligt utvärderingen vara mycket uppskattat och konkret respons av experterna gav deltagarna möjlighet att ännu förbättra sig innan de kontaktar företag nästa gång.